اتحاد کره جنوبی در 6 آوریل 2023 حاصل می شود

(%) جلسه(%) انتقال (BP)

سل 1 ساله 3.
275 3.
289 -1.
4

سل 2 ساله 3.
283 3.
315 -3.
2

سل 3 ساله 3.
211 3.
264 -5.
3

سل 10 ساله 3.
278 3.
326 -4.
8

MSB 2 ساله 3.
263 3.
332 -6.
9

CB 3 ساله (AA-) 4.
022 4.
072 -5.
0

CD 91 روزه هیچ

(END)

پربیننده ترین مطالب